PSiPP "Locus" oferuje usługi badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, projektowe i doradcze. W ramach swojej specjalności sporządza wymagane przez prawo dokumenty i dokumentacje. Przygotowuje analizy i raporty wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Opracowuje programy służące ochronie i wykorzystaniu lokalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie analiz wpływu na środowisko obiektów energetyki wiatrowej.

Prace są realizowane na potrzeby:

Działalności inwestycyjnej Ochrony przyrody Planowania przestrzennego
i zarządzania przestrzenią
Działalności inwestycyjnej:
 • raporty o możliwościach lokalizacyjnych oraz stopniu ryzyka inwestycji ze względu na warunki środowiska i formy jego ochrony
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko inwestycji projektowanych
 • przeglądy ekologiczne obiektów istniejących
 • inwentaryzacje i projekty zieleni
 • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych
Ochrony przyrody:
 • plany ochrony parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych
 • dokumentacje obiektów wskazanych do objęcia ochroną przyrody lub jej wymagających
 • lokalne programy ochrony przyrody i walorów kulturowych
 • projekty lokalnych i regionalnych systemów osnowy ekologicznej
Planowania przestrzennego i zarządzania przestrzenią:
 • opracowania ekofizjograficzne na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego
 • prognozy oddziaływania na środowisko planów i programów
 • przyrodnicze i sozologiczne części studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • inwentaryzacje przyrodnicze gmin
 • inwentaryzacje źródeł i form negatywnego oddziaływania na środowisko
 • biomonitoring stopnia zanieczyszczenia powietrza
 • programy oraz strategie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
 • materiały promocyjne prezentujące lokalne wartości kulturowe i przyrodniczo-krajobrazoweAktualizacja: Grudzień 2008 r. Copyright © PSiPP Locus